TwitterFacebookYouTubeEmail

ARTICLES

Arulmigu Sri Thetchanamoorthy

Arulmigu Sri Thetchanamoorthy

தமிழில் வாசிக்க…..        

பண்டு நால்வருக் கறமுரைத் தருளிப்பல் லுலகினில் உயிர்வாழ்க்கை
கண்ட நாதனார் கடலிடங் கைதொழக் காதலித் துறைகோயில்
வண்டு பண்செயு மாமலர்ப் பொழின்மஞ்ஞை நடமிடு மாதோட்டம்
தொண்டர் நாடொறுந் துதிசெய வருள்செய்கே தீச்சர மதுதானே.

Introduction:

                   One of the prime objectives of this festival includes the presentation of Research Articles covering  Thirumuraihal in various aspects.  We have set out to gain a better understanding of the twelve volumes by seeking the contributions of learned scholars, academics as well as any enthusiasts who can produce factually well researched, soundly structured ideas presented in an attractive manner. In particular, it is open to youngsters who can produce original high quality material, both in Tamil and English which can be presented live during the proceedings, albeit briefly  and considered for publication in the special magazine being produced. This would encourage youngsters living particularly in developed countries to learn and share the great ethical values and morals which abound in the hymns. It begs the questions about the purpose of our existence, the importance of being born as a human being, and the priorities in our daily lives which is subject to the stresses and strains of materialistic and professional attainments.

We suggest the following Themes and Domains for the Articles:

Thirumurai  and its philosophy:  three eternal entities and the three impurities

The primary goal of Thirumuraihal is to facilitate the evolution of the human soul  towards union with Siva. The essence of Saiva Siddhanta philosophy consists of two sets of principles.

Firstly, there are three ultimate reals, Pathi.the Lord – Siva,Pasu the individual soul ,and Pasam the fetter, the bondage of karma.

Secondly, there are three impurities that envelope it and prevent it from eternal union with Siva. They are Aanavam, Kanmam (Karma) and Maayai.

The Thirmurai hymns are “revealed” scriptures attested by miraculous communications from God Himself. These have reached us via those blessed souls the Naayanmar in order to help the emancipation of our souls. Research contributions that espouse these concepts are welcome.

Thirumurai and Divine and Spiritual experiences of Saiva Saints :

The Thirumuraihal are the distilled essence of the Vedas, Agamas and Puranas.

The total and undivided   devotion and submission in thought, word and deed to the Supreme evoked divine and immeasurable grace of the Lord  resulting in spontaneous hymns.  These  Enlightened  Visionaries  shared their spiritual experiences through Thirumuraihal  with lesser mortals and have shown us the way to freedom from the bondage of Karma i.e. abolishing  the eternal suffering of cyclical births and deaths. 

Educating young and old about these concepts in the form of  research articles that demonstrate this principle,  and that the symbolism and meanings of devotion are best realized through the hymns of the saints would be well received.                     

Thirumurai and fine arts

The massive contribution of  Thirumuraihal in the development of Tamil in its enriched forms i.e. language, music and drama is well recognised. It blossomed and flourished and became entwined and inseparable from the lofty ideals, ethics and morals influencing the social and cultural heritage of Tamils. The Thirumurai tradition has enriched the divine forms of Bharathanatyam and Carnatic Music- both Vocal and Instrumental. We welcome further thoughts in how Thirumuraihal have preserved and enhanced art forms such as temple architecture and art. They have been portrayed in cinema, theatre, TV and radio, and educated as well as entertained Tamil society in no small measure.

Thirumurai and the place of  Women in Saiva (Tamil) culture: 

Saiva Siddhantha thoughts have held Womanhood in the highest possible esteem and synonymies this as the  necessary Sakthi for Siva to be energised. The spiritual and  moral authority has been well exemplified in the  life of Karaikkal Ammayar.  She is about  the most revered amongst the 63 chosen Souls and was the shining beacon for the rest to follow. The Pandya Queen Mangayarkarasi, a former Chola princess, together with Gnanasambanthar, (and other great souls of that era) were the architects of the revival of Saivaism in the 7th century A.D.  when it was on the verge of annihilation from the dominance of Jainism. Avvaiyar and Thilakavathiyar are also great examples of Saintliness.

It is important to illustrate to our children the exemplary role played by women in ancient Tamil society and the highest esteem in which they are held, striking a very strong accord with the modern concepts of women in contemporary society.

 Thirumurai and its influence in our daily lives

The teachings in Thirumurai explains the path to alleviate and cope with the consequences of Karma. It explains the concept of destiny resulting from our concious actions. However Thirumuraihal  emphasise that sincere faith in the Almighty, goodwill towards other beings combined with sincerity and hard work  will greatly help shape our lives to be worthy and fulfilling.

It stimulates us to think deeply about Humanism, Social exclusion, and  the social  ill effects of ignorance, poverty and disease. It explains the basic philosophy of human life and the various stages beginning from birth, entering  youth and marriage, ageing, disease and demise. By understanding Thirumuraihal it enables us to learn about  the frailty of human minds and empowers us to cope with adversity.

Thirumurai and the world we live in

Thirumurai informs us about the lack of insight of the higher purpose of the Soul and its struggle to shed the malefic influence of Aanavam and evolve spiritually. It provides ample food for thought and guide us through the uncertainties  of the world we live in. It  explains about Mayai which is the creation by Lord Almighty, as a result of the permutation and combination of the five elements – Panja Bhoothangal – manifesting as the physical world we live in. Contributions to enlighten these concepts would be much appreciated.

Thirumurai and modern scientific concepts

We welcome  research regarding the convergence of the ancient philosophy in Thirumurai and scientific phenomena in the current age and educate our youngsters to understand and appreciate the values expressed in the hymns. It illustrates the need for worship and contemplation essential for the spiritual development of the individual (Soul) being  just as important as learning the sciences and arts necessary for personal development. This enables the evolution of the individual Soul whilst affording  peace and tranquillity  in our daily lives.

Thirumurai and its influence  in our  Socio-economic developments

There are many examples particularly well illustrated in the histories of the sixty three Saints who have sacrificed their life for a principle they believed in and set the bench mark for the rest of society to follow. They have denounced social exclusion, selfishness, greed and led by example. When there was disease and suffering and lack of medical expertise, they sought divine intervention and were duly rewarded. When famine due to natural disasters caused havoc  their prayers were answered. The lofty ideals, accompanied by purity in thought, word and deed, evoked the blessings and the grace of Lord Almighty to be bestowed on these men of God. These spiritual experiences expressed as holy hymns have stood the test of time and defined the path for generations to follow.

Any contributions to explore these areas can stimulate us to lead principled and useful lives and make this world a far better place for our children of the future.

Call for Research Presentations

These will be in the form of articles, keynote lectures  and brief speeches.

Accepted papers will be published in the magazine being specially commissioned for this festival.

We have ISBN

Guidelines for Abstracts 

The abstract in its final form must be written in Tamil or English, using Microsoft Word 2003 or 2007. Please attach PDF file.

Guidline 1:

Format:  B5 paper size     Number of pages – 1    Margins left 27mm, Right 15mm, Top 20mm and Bottom 20mm Font: Bamini in Tamil or Time New Roman in English Line Space: Single

Figures, Tables and References should not be included in the Abstract.

Guideline 2:

The Abstract should contain the following

Title should be brief and reflect the study carried out. The letters should be bold upper-case font size 12 centre aligned there should be no line space above the title. 1 line space should be left below the title

Guideline 3:

The author or authors should give their names in font size 11 bold lower case letters (except the Initial and the first letter of the Surname) and centre aligned 1 line space should be left between names

The text should include the following:

a: Introduction

b: Substance / Material

c: Discussions

d: Conclusions

It should be written in font size 10

Paragraphs should be separated by a single line space

Guideline 4:

British spelling must be used through out. Abbreviations  should be cited in full at first occurrence except for standard Abbreviations.

Non English and technical terms should be in Italics.

Deadlines:

A 300 hundred word Abstract submission by 8th August 2014.

Notification of Abstract acceptance 12th August 2014

Full paper submission by 26th August 2014